Algemene Voorwaarden Fact Based

Artikel 1: Begripsbepaling

 1. Onder EW Insights – Fact Based wordt in deze algemene voorwaarden verstaan EW Insights – Fact Based, gevestigd te Amstelveen, opererend onder KVK-nummer 71257586.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden begrepen degene die van de diensten van EW Insights – Fact Based gebruik wenst te maken en/of maakt.
 3. Onder bedrijfsleiding worden in deze algemene voorwaarden de eigenaar van EW Insights – Fact Based (Ewout Witte) begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op de rechtsverhouding tussen EW Insights – Fact Based en de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle voorstellen van, overeenkomsten met en dienstverlening door EW Insights – Fact Based. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd van toepassing op vervolgopdrachten.
 2. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door EW Insights – Fact Based uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. EW Insights – Fact Based is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd nadat tussen de opdrachtgever en EW Insights – Fact Based een overeenkomst is gesloten, zal EW Insights – Fact Based de opdrachtgever van de wijzigingen op de hoogte brengen en de opdrachtgever de gewijzigde voorwaarden ter beschikking stellen.

Artikel 3: Gedragscodes

 1. Iedere Opdracht vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode voor marktonderzoek en Statistiek. Opdrachten zullen nimmer in strijd zijn met dwingend voorgeschreven bepalingen van de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode.

Artikel 4: Voorstellen, kostenopgave informatievoorziening

 1. Alle voorstellen en overige uitingen, waaronder mede begrepen kostenopgaven, zijn vrijblijvend en binden EW Insights – Fact Based niet. De opdracht is pas bindend nadat de opdracht door EW Insights – Fact Based is bevestigd overeenkomstig artikel 5.1.
 2. Alle voorstellen bevatten een kostenopgave, die samenhangt met de omschreven opzet van het onderzoek en/of de beschreven werkzaamheden. De kostenopgave is een zo nauwkeurig mogelijke inschatting.
 3. Indien EW Insights – Fact Based meer werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in de aan de Opdracht ten grondslag liggende bevestiging, zal EW Insights – Fact Based hierover zo spoedig mogelijk in overleg treden met Opdrachtgever. De door EW Insights – Fact Based te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van EW Insights – Fact Based dan wel doordat EW Insights – Fact Based een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen.
 4. De voorstellen zijn gebaseerd op door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de aan EW Insights – Fact Based verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en actueel zijn. Onverminderd het overige hierin bepaalde is EW Insights – Fact Based niet aansprakelijk indien voornoemde garantie wordt geschonden.
 6. Bij het uitblijven van de opdracht na een geleverd voorstel tot onderzoek, kunnen de kosten verbonden aan het opstellen van het voorstel en de daarmee verband houdende besprekingen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever zal door EW Insights – Fact Based vooraf op de hoogte gesteld worden van de kosten, op basis waarvan de werkzaamheden aan het voorstel tot onderzoek in rekening zullen worden gebracht.
 8. Alle voorstellen van EW Insights – Fact Based zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening.

Artikel 5: Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen EW Insights – Fact Based en de opdrachtgever komt pas tot stand op het moment dat EW Insights – Fact Based de opdracht schriftelijk – fysiek dan wel per e-mail – heeft bevestigd.
 2. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in het voorstel en/of de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden, waarbij de omschrijving in de bevestiging prevaleert.

Artikel 6: Levertijd

 1. De in de overeenkomst genoemde tijdstippen van aanvang en/of voltooiing van de daarin genoemde werkzaamheden, alsmede de genoemde tijdstippen voor het ter beschikking stellen van de resultaten zijn slechts indicaties en gelden nimmer als fatale termijn.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of buiten de macht van EW Insights – Fact Based gelegen omstandigheden, kunnen leiden tot aanpassing van die hiervoor bedoelde tijdstippen door EW Insights – Fact Based. De opdrachtgever zal daarvan steeds zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.
 3. Als een buiten de macht van EW Insights – Fact Based gelegen omstandigheid wordt onder andere beschouwd het door opdrachtgever nalatig zijn in het verstrekken van de door EW Insights – Fact Based gevraagde en/of voor de opdracht benodigde gegevens en informatie. EW Insights – Fact Based is te allen tijde gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat zij alle gevraagde en/of benodigde gegevens heeft ontvangen.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van alle aan de opdrachtgever geleverde documenten (waaronder mede begrepen elektronische bestanden) en programmatuur berusten te allen tijde bij EW Insights – Fact Based, tenzij anders schriftelijk tussen de opdrachtgever en EW Insights – Fact Based is overeengekomen. Uitzondering vormen freelanceopdrachten, waarbij EW Insights – Fact Based opdrachten namens opdrachtgever uitvoert. In dat geval liggen de intellectuele eigendomsrechten bij de opdrachtgever.
 2. Het in lid 1 genoemde houdt in dat de opdrachtgever slechts met schriftelijke toestemming van EW Insights – Fact Based gerechtigd is de aan opdrachtgever geleverde documenten en programmatuur openbaar te maken en te verveelvoudigen. Opdrachtgever is echter gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten en programmatuur te verveelvoudigen uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie, waaronder niet wordt begrepen vennootschappen binnen dezelfde groep ondernemingen als de opdrachtgever. EW Insights – Fact Based is echter gerechtigd beperkingen op te leggen van het aantal toegestane verveelvoudigingen.
 3. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken – met uitzondering van freelanceopdrachten – blijven eigendom van EW Insights – Fact Based, totdat de opdrachtgever alle aan EW Insights – Fact Based verschuldigde bedragen heeft voldaan. Het risico van schade aan dergelijke zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment dat deze aan opdrachtgever worden geleverd. De opdrachtgever is verplicht aan hem geleverde zaken op eerste verzoek van EW Insights – Fact Based terug te leveren als de opdrachtgever niet tijdig daarvoor heeft betaald.

Artikel 8: Prijzen

 1. Alle prijzen voor in Nederland te vervullen opdrachten zijn netto, exclusief BTW en inclusief bijkomende kosten. Prijzen voor opdrachten in het buitenland zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Laatstgenoemde kosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. EW Insights – Fact Based is gerechtigd de opdracht door derden uit te laten voeren. De kosten daarmee samenhangend worden geacht in de kostenopgave begrepen te zijn, voor zover niet anders is overeengekomen.
 3. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de geldende tarieven op de dag van aanbieding. Indien en voor zover de prijzen van kostprijsbepalende factoren sinds datum aanbieding wijzigen, is EW Insights – Fact Based gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging zal zij onverwijld schriftelijk ter kennis van opdrachtgever brengen. Als de opdrachtgever een beroep kan doen op titel 5, afdeling 3, boek 6 Burgerlijk Wetboek, is deze gerechtigd de overeenkomst na een aangekondigde prijswijziging te ontbinden.

Artikel 9: Extra kosten

 1. Door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht verlangde wijzigingen in de opdracht of in de opzet van een onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van het onderzoek of de opdracht, de fasering daarvan, de gebruikte methode of de analyse, alsmede de rapportage, dienen tijdig en schriftelijk aan EW Insights – Fact Based ter kennis te worden gebracht. EW Insights – Fact Based is gerechtigd daarmee samenhangende prijswijzigingen aan opdrachtgever door te berekenen.
 2. In de overeengekomen prijs is begrepen de levering van het aantal overeengekomen rapportexemplaren. Rapportage geschiedt in de Nederlandse taal, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van ter beschikkingstelling van meer rapportexemplaren, danwel rapportage in een vreemde taal, zullen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door EW Insights – Fact Based aangewezen bank- of girorekening. Betalingen aan een andere partij dan EW Insights – Fact Based werken niet bevrijdend. De door de bank/giro-instelling aangenomen valutadatum wordt aangemerkt als de betalingsdag.
 2. EW Insights – Fact Based factureert per opdracht in 2 gelijke delen: 50% na bevestiging van de opdracht bij aanvang van de werkzaamheden en 50% na afronding van de opdracht. Uitzondering zijn opdrachten die binnen een week worden uitgevoerd en freelance-opdrachten: deze worden in één keer achteraf gefactureerd, voor het volledige bedrag.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het factuurbedrag ongeacht de reden daarvoor onmiddellijk in verzuim en de wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd.
 4. Alle kosten in verband met de invordering van de facturen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met een minimum van 15% van het factuurbedrag zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. Bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever is EW Insights – Fact Based steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever de factuur heeft voldaan of opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van EW Insights – Fact Based zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 6. De opdrachtgever is niet gerechtigd diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, noch enige betaling te verrekenen met aan EW Insights – Fact Based te betalen bedragen.
 7. EW Insights – Fact Based kan nimmer verplicht worden tot terugbetaling dan wel verrekening van enig bedrag, tenzij dit schriftelijk door EW Insights – Fact Based is bevestigd.
 8. De administratie van EW Insights – Fact Based is bepalend voor het vaststellen van de uitgevoerde werkzaamheden en de hoogte van de in rekening gebrachte bedragen. Indien opdrachtgever een beroep kan doen op titel 5, afdeling 3, boek 6 Burgerlijk Wetboek is deze gerechtigd tegenbewijs te leveren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Indien EW Insights – Fact Based door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere werkstakingen, stiptheidsacties, technische storingen in de telefooninstallatie of in computerapparatuur, reprocapaciteit, fouten in aangeleverde informatie, niet- en/of niet tijdige levering door derde partijen etc., niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of, zodra nakoming alsnog mogelijk is, binnen redelijke termijn alsnog haar verplichting na te komen.

Artikel 12: Duur en beëindiging

 1. De duur van de overeenkomst wordt daarin vastgelegd en kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
 2. Een afzonderlijke opdracht zonder tijdsduur eindigt door voltooiing daarvan.
 3. De overeenkomst met bepaalde tijdsduur eindigt door tijdsverloop, tenzij deze schriftelijk wordt verlengd.
 4. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst voor bepaalde tijdsduur tussentijds op te zeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. EW Insights – Fact Based heeft het recht de overeenkomst voor bepaalde tijdsduur tussentijds op te zeggen, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze opzegtermijn zal echter nimmer meer dan 1 (één) maand bedragen.
 6. Indien een der partijen de overeenkomst met bepaalde tijdsduur niet wil verlengen, informeert zij de andere partij schriftelijk voor het einde van de tijdsduur met inachtneming van een redelijke termijn. Deze termijn zal echter nimmer meer dan 3 (drie) maanden bedragen.
 7. Indien een overeenkomst met bepaalde tijdsduur niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt verlengd of indien geen der partijen de andere partij overeenkomstig het in lid. 6 bepaalde informeert niet te willen verlengen en EW Insights – Fact Based met kennelijke goedkeuring van de opdrachtgever diensten blijft verlenen, dan wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor onbepaalde tijd.
 8. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door elk der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, deze termijn zal echter nimmer meer dan 3 (drie) maanden bedragen.
 9. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden in het geval dat:
  a.) de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  b.) de andere partij surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling wordt verleend;
  c.) de onderneming van de andere partij wordt ontbonden anders dan in verband met een herstructurering van onderneming.
 10. EW Insights – Fact Based is gerechtigd de overeenkomst op te schorten dan wel deze zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval dat:
  a.) de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist;
  b.) EW Insights – Fact Based aannemelijk kan maken dat de opdrachtgever tekort dreigt te komen in de nakoming van de overeenkomst;
  c.) de zeggenschap in de onderneming van de opdrachtgever al dan niet gedeeltelijk wijzigt;
  d.) EW Insights – Fact Based een aanspraak van een derde ontvangt zoals bedoeld in artikel 14.8;
  e.) de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar de mening van EW Insights – Fact Based niet voldoende is om bestaande en/of toekomstige verplichtingen op grond van de overeenkomst na te komen;
  f.) opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.
 11. Na ontbinding van de overeenkomst zijn alle reeds door EW Insights – Fact Based uitgevoerde werkzaamheden geen onderwerp van ongedaanmakingsverbintenissen en zijn alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
 12. Beëindiging van de overeenkomst laat de voortdurende verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde daarvan onverlet.

Artikel 13: Klachten

 1. Klachten tijdens de duur van de opdracht worden door EW Insights – Fact Based slechts in behandeling genomen indien en voor zover zij onverwijld schriftelijk ter kennis van EW Insights – Fact Based zijn gebracht. Een eventuele vertraging van de opdracht ten gevolge van een klacht, komt voor rekening van opdrachtgever.
 2. Klachten ter zake van facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van EW Insights – Fact Based te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. EW Insights – Fact Based gaat bij de uitvoering van de opdracht uitsluitend een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan. EW Insights – Fact Based kan niet garanderen dat het door haar geleverde juist, volledigheid en/of actueel is. EW Insights – Fact Based zal echter bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. EW Insights – Fact Based is slechts in verzuim nadat zij van opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarin de tekortkoming gedetailleerd uiteen is gezet en EW Insights – Fact Based – indien nakoming nog mogelijk is – een redelijke termijn, welke minimaal twee weken is, is gegund om alsnog na te komen, en nakoming binnen die termijn uitblijft. EW Insights – Fact Based is gerechtigd te bepalen of de tekortkoming voldoende gedetailleerd is uiteen gezet.
 3. Alle aanspraken op EW Insights – Fact Based dienen binnen vier maanden, dan wel, indien opdrachtgever een beroep kan doen op titel 5, afdeling 3, boek 6 Burgerlijk Wetboek, één jaar, schriftelijk bij EW Insights – Fact Based te worden ingediend nadat de grond van de aanspraak is ontstaan.
 4. Voor schade die opdrachtgever lijdt, is EW Insights – Fact Based niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van haar bedrijfsleiding.
 5. EW Insights – Fact Based is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van het handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.
 6. Indien EW Insights – Fact Based (ondanks het in de voorgaande leden bepaalde) aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van opdrachtgever, is EW Insights – Fact Based te allen tijde slechts aansprakelijk voor zuivere vermogensschade, bestaande uit:
  a.) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  b.) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  c.) redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Iedere aansprakelijkheid van EW Insights – Fact Based voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot zaakschade, letselschade, overlijdensschade, indirecte schade, immateriële schade en gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, bedrijfsstagnatie, vorderingen van klanten, verlies van data, verlies van elektronische bestanden, verlies van programmatuur.
 7. Indien EW Insights – Fact Based op enigerlei wijze voor eventuele schade aansprakelijk zou zijn, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever heeft betaald voor de opdracht waar de schade uit voortvloeit, dan wel het bedrag dat de verzekering van EW Insights – Fact Based per schadeclaim uitkeert, welk bedrag lager is. Voorts is de aansprakelijkheid van EW Insights – Fact Based voor alle schadeposten van opdrachtgever beperkt tot een cumulatief bedrag van EUR 10.000 (tienduizend euro).
 8. Opdrachtgever vrijwaart EW Insights – Fact Based voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand, die ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dergelijke aanspraken geheel aan EW Insights – Fact Based zijn toe te rekenen. Onder voornoemde aanspraken worden tevens begrepen, maar niet daartoe beperkt tot, aanspraken uit hoofde van productenaansprakelijkheid jegens EW Insights – Fact Based ingesteld op grond van door derden geleden schade, veroorzaakt door gebreken in de door opdrachtgever aan EW Insights – Fact Based ter beschikking gestelde producten, aanspraken van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden, ter zake van door hen aldaar geleden schade, aanspraken wegens schending van intellectuele eigendomsrechten ten gevolge van gebruik van gegevens en/of programmatuur die door opdrachtgever aan EW Insights – Fact Based zijn verstrekt.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie die over en weer in het kader van de opdracht wordt verstrekt. Partijen zullen dergelijke informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij wordt verstrekt en binnen hun organisaties slechts aan personen ter beschikking stellen die daar strikt noodzakelijkerwijs kennis van moeten nemen. Partijen zullen in het kader van het voorgaande alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van elkaars belangen.
 2. EW Insights – Fact Based heeft het recht om een derde bekend te maken dat zij van opdrachtgever een opdracht heeft verkregen, mits zij opdrachtgever van die bekendmaking vooraf in kennis stelt en deze daartegen geen bezwaar maakt.
 3. De verplichting voor de partijen tot geheimhouding duurt voort tot 3 (drie) jaar nadat de overeenkomst dan wel een opdracht is geëindigd.

Artikel 16: Algemene bepalingen

 1. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst hebben de bepalingen van de algemene voorwaarden voorrang, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als EW Insights – Fact Based op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de opdrachtgever is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
 3. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen uit de overeenkomst. Als een bepaling uit de overeenkomst nietig, vernietigbaar of op andere wijze niet-afdwingbaar mocht zijn, zal EW Insights – Fact Based binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling van EW Insights – Fact Based zo veel mogelijk benadert.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd diens rechten en verplichtingen al dan niet gedeeltelijk over te dragen, delegeren, in pand te geven dan wel anderszins te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EW Insights – Fact Based.
 5. EW Insights – Fact Based is gerechtigd diens rechten en verplichtingen al dan niet gedeeltelijk over te dragen, delegeren, in pand te geven dan wel anderszins te bezwaren zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdrachtgever geeft voor dergelijke handelingen hiertoe bij voorbaat diens toestemming.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen EW Insights – Fact Based en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen EW Insights – Fact Based en haar opdrachtgevers zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op de site van EW Insights: http://www.ew-insights.nl/algemene-voorwaarden-privacy/ en op de site van Fact Based: https://www.factbased.nl

Contactgegevens:

 • Adres: Nicolaas Tulplaan 328, 1186 DT Amstelveen
 • Mail: Ewout@ew-insights.nl
 • Tel: 06: 36287443
 • KvK-nummer: 71257586
 • IBAN / Rekeningnummer: NL 06 RABO 0329 0155 08
 • Banknaam: Rabobank, Purmerend
 • BICadres: RABONL2U